Hydrofobní impregnace betonu

Hydrofobní impregnace betonu, impregnace betonu OBTEGO R-30, impregnace betonu R-400, impregnace betonu OBTEGO R-50, impregnace betonových podlah, impregnace teraco podlah, impregnace Cemflow, impregnační nátěry betonových podlah a kvalitní úprava povrchu minerálních cementových podlah je zajišťována naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®.

Hydrofobní impregnace betonu

Při použití běžné hydrofobní impregnace dochází k vytvoření povrchového ochranného filmu, který slouží k ochraně prosakování kapalin. Tato hydrofobní ochranná vrstva je bohužel málo odolná proti mechanickému poškození, otěru a postupně tak ztrácí svoje účelové kladné vlastnosti. Navíc je také postupně snižována odolnost proti mrazu a často dochází k narušení soudržnosti vrchní vrstvy betonu.

DŮLEŽITÉ je si uvědomit, že téměř všechny (nano) hydrofobní impregnace / nátěry jsou určeny pro kamenné, betonové, dřevěné či keramické povrchy a to bez ohledu na složení a chemické vazby podlahového materiálu s chemickým složením ochranného impregnačního nátěru, jelikož složení je založeno na bázi – SiO2 (nano částice křemíku), silanů, siloxanů, vodných rozpouštědlových složek, olejů, teflonových složek avšak = JEDNÁ SE O TZV. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Ochranné nátěry na betonové konstrukce lze členit do skupin podle mnoha hledisek. Základní rozdělení definuje norma ČSN EN 1504-2, a to na hydrofobní impregnace, impregnace a nátěry (ve smyslu povlaky, v originále coatings). Norma používá slovo „nátěr“ v užším významu. Hydrofobní impregnace vytváří povrch odpuzující vodu. Póry a kapiláry jsou vnitřně potaženy, avšak nejsou zaplněny (viz obr. 1). Na povrchu betonu se nevytváří film a dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu. Při impregnaci se snižuje porozita povrchu betonu a dochází k jeho zpevnění. Póry a kapiláry jsou částečně, nebo úplně, zaplněny (viz obr. 2). Nátěr (povlak) pak vytváří na povrchu konstrukce souvislý film (viz obr. 3).

Norma uvádí pět cílů, kterých lze aplikací nátěru (systému povrchové ochrany) dosáhnout. Prvním je „ochrana proti vnikání“, kdy povrchová úprava má omezit vnikání, nejčastěji vody, do betonu. Použitelné jsou hydrofobní impregnace, impregnace i povlaky. Jedná se o typický cíl aplikace povrchové ochrany betonu. Při jeho návrhu nebo provádění, je třeba neopomenout skutečnost, že povrchová úprava bude, přinejmenším částečně, bránit odpařování vlhkosti z betonu, a proto je třeba pečlivě zvážit, zda bude zásah proveden dokonale a nepovede k hromadění vlhkosti v konstrukci.

 

Druhým cílem je „regulace vlhkosti“, kdy lze využít buď hydrofobní impregnaci nebo povlak. V tomto případě se aplikací nátěru snažíme omezit vlhkost betonu, protože pro beton příslušné konstrukce představuje voda korozní činitel. Provádí se typicky v případě konstrukcí postižených alkalicko-křemičitou reakcí či síranovou korozí pro částečné prodloužení jejich životnosti.

Třetím cílem je zvýšení fyzikální odolnosti povrchu konstrukce, kdy norma předpokládá buď impregnaci nebo povlak. Typickým příkladem tohoto zásahu je zvýšení odolnosti podlahy v obrusu.

Čtvrtým cílem je zvýšení chemické odolnosti. Dle normy toho lze dosáhnout pouze povlakem, který betonovou konstrukci od agresivního prostředí oddělí. Posledním pátým cílem je zvýšení elektrického odporu betonu. V tomto případě je snahou snížit vlhkost betonu a omezit tak riziko koroze výztuže. Suchý beton má větší elektrický odpor než beton vlhký. Dosáhnout toho lze pomocí speciální silikátové impregnace s obsahem lithia v transparentním vzhledu či vzhledu probarveném nebo barevného povlaku, který nese budoucí rizika nepřilnavosti, puchýřkatění, odlupování atd.

Hydrofobní impregnace betonu

Impregnace minerálních betonových, cementových, teracových podlah systémem OBTEGO® je založena na principu chemického kotvení do povrchu a spojení se s podkladem díky vzájemné chemické reakci. Toto je možné pouze díky unikátnímu složení impregnačních produktů OBTEGO R-30/R-400 / R-50, které jsou založeny na bázi silikátových pojivových složek ve spojení s aktivními částicemi draselných kovů prvku lithium. Tato patentní receptura funguje pouze ve spojení s cementovými bázemi a nelze ji používat univerzálně na kámen, sádru, keramiku, jelikož nedochází k potřebné chemické reakci, díky které systém OBTEGO® dosahuje výjimečných životnostních a funkčních parametrů z hlediska ochranný prvků viz. níže:

Hydrofobní impregnace betonu

 • oděruodolnost (velmi vysoká pevnost)
 • fixace / kotvení v povrchu (nevyprchávají z povrchu)
 • paropropustnost (difúzní)
 • antistatičnost
 • olejofobita
 • hydrofobita
 • acidofobita
 • optické oživení povrchů
 • zamezení zprašování
 • vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH)
 • zasklení pórů a vytvrzení betonu
 • chrání proti korozi výztuže
 • zvyšuje teplotní odolnost 

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Impregnace betonu, impregnace betonových podlah, repase betonových podlah, čištění a ochrana betonových podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Impregnace betonu, impregnace betonových podlah a inspekce betonových podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Hydrofobní impregnace betonu

Důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami.  Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše firma dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Impregnace betonu, repase betonových podlah a čištění betonových podlah vyžaduje pro renomované práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Impregnace betonu a OBTEGO®

Římané používali Opus caementicium, také známý jako „římský beton“ před 2000 lety. Tato směs se sestávala v podstatě z písku, vody, vápna a kamení. Aby byla tato směs tvrdší, byla vyrobena s přidáním sopečného popela. Tento sopečný popel pocházel z oblasti Pozzuoli, odtud současný název pucolán. Pucolány se skládají z jílu, oxidu železa, alkalických složek a silikátů. Obsažené silikáty sloužily tehdy, jako nyní ke zpevnění betonu.

Hydrofobní impregnace betonu

V dnešní době se jednotlivé silikáty používají v čisté formě, nebo s přísadami k betonu, ke zlepšení tvrdosti a kapilární absorpce vody. K tomuto účelu se používají různé druhy silikátů jako např. vodní sklo, což je prášek křemičitanu alkalického kovu rozpuštěný ve vodě, jako je křemičitan sodný, draselný nebo lithný. Tyto rozpuštěné silikáty reagují v betonu s hydratovaným vápnem za vzniku hydrátu křemičitanu vápenatého.

Impregnace a následná chemická reakce vytváří ve struktuře pórů stabilní strukturu podobnou sklu = tedy sklovatění. Aplikace silikátů také zabraňuje případné nasákavosti, což výrazně zjednodušuje následnou údržbu podlahy. Silikáty reagují s hydratovaným vápnem za vzniku hydrátu křemičitanu vápenatého, který zpevňuje strukturu betonu.

Produkty  OBTEGO AG spadají především do oblasti plnivového – funkčního prvku „Ochrana proti vnikání látek“, přičemž výrobky obsahující silikáty, které mají také mechanické vlastnosti (např. odolnost proti poškrábání). Vzhledem k tomu, že produkty OBTEGO převážně penetrují do povrchu a zanechávající na povrchu pouze částečný film, většinou se nemohou poškrábat / odlupovat se jako většiny výrobků tvořících vrstvy nebo těsnění či nátěry.

Typy impregnace OBTEGO®

 • Vodoodpudivá úprava betonu. Póry a kapiláry jsou pouze vykreslené nikoliv (vy) naplněné. Na povrchu betonu není žádný film. Vnější vzhled se mění – málo nebo vůbec.
 • Ošetření betonu za účelem jeho snížení povrchové pórovitosti a zpevnění povrchu. Póry a kapiláry jsou částečné, nebo úplné naplněné.
 • Vytvoření povlaku – uzavřená ochranná vrstva na betonový povrchu (plnivo). Tloušťka je obvykle 0,1 mm až 5,0 mm. Pojiva mohou být např. organické polymery (s cementem jako přísada) nebo s polymerní disperze modifikovaná s hydraulickým cementem.

Hybridní impregnace a transparentní ochranné nátěry systému Obtego®  na bázi silikátových složek je zcela novou tržní a funkční variantou nahrazující běžně užívané směsi silanů a modifikovaných polymerů.  Obtego je založeno na principu chemicky modifikovaných silikátů ve spojení s alkalickými kovy, které splňují dva požadavky:

Hydrofobní impregnace betonu

Přípravek proniká hluboko do povrchu, jako je tomu u vodoodpudivého prostředku s tím, že následné přepracování již ošetřených míst je velmi snadné. Obvykle postačí důkladné čištění a obnova, či doplnění impregnace povrchů, bez nutnosti tvorby jakýchkoliv vrstev a povlaků včetně zamezení migrace změkčovadel / pryže a gumy do povrchů (je vyplněn – nemá kam migrovat/. Problematika povrchových černých čar, způsobených třením, zde také není problémem. Závěrem je velmi snadné následné přepracování již ošetřených ploch. Obvykle stačí jeden. Hybridní impregnace OBTEGO se kotví a spojí s podkladem na bázi chemické reakce – migrují do sebe vzájemně – vyplňují póry a tím chrání povrch bez jakýchkoliv kompromisů a stávají se nedílnou součástí povrchů a vytváří jednolitý funkční ochranný celek.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO R-30
OBTEGO R-400
OBTEGO R-50