Protiskluzový nátěr na beton

Protiskluzná ochrana betonu, protiskluzné nátěry, protiskluzná ochrana betonových schodů, protismyková ochrana povrchů, protismyková ochrana betonu je zajišťováno v rámci služeb naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™.

Protiskluzový nátěr na beton

Protiskluzná úprava podlah, protismyková úprava podlah je prováděna patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™ a systému Finalit®.

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Protismyková ochrana podlah a technické informace

Protiskluzné a protismykové ochrany podlah a jejich prováděné aplikace mají své opodstatnění.  Cca kolem 20% nehod v komerčních a kancelářských či průmyslových nebo administrativních objektech a prostorách a více než-li 40% v domácích prostorách je způsobeno uklouznutím nebo smýknutím.

Protiskluzná a protismyková ochrana podlah má za cíl předcházet a eliminovat tyto nehody a snižovat riziko pádu osobu v různých pochozích situacích.  Vyhláška MMR 268/2009 Sb. odkazuje v požadavcích na protiskluznost podlah na příslušné normy např. ČSN 74 4505 – Podlah. Tato norma předepisuje pro vodorovné podlah bytů koeficient tření min. 0,3.  Pro veřejná prostranství požaduje tato norma povrchy a protiskluzové dlaždice s koeficientem tření min. 0,5. Specifické jsou požadavky na protiskluznost podlah pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké a návrhy schodišť a mokrých podlah ve veřejných bazénech, lázeňských a rehabilitačních centrech, podlah veřejných sprch, koupelen, okolí bazénů, brouzdališť, ale i podlah v pracovních prostorách, např. velké kuchyně, vývařovny, sklady, prodejny a výrobny masných výrobků, mlékárny atd.

Protiskluzový nátěr na beton

Protiskluzná a protismyková ochrana podlah za stranu naší společnosti a dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™ v rámci České republiky, Slovenské republiky a Evropy provádí ve spolupráci se společností GTE Industrieelektronik GmbH (Germany) profesionální a certifikované měření protismykových a protiskluzných vlastností a povrchových úprav podlah a kamenných podlah, leštěných podlah, krystalizovaných podlah, impregnovaných podlah, zátěžových podlah aj.

Protiskluzná a protismyková ochrana podlah je měřena mobilním zařízením GMG 200. Toto jedinečné zařízení a přístroj je schopno důvěryhodně a prokazatelně změřit hodnoty tření a kluznosti povrchů dle technických norem DIN 51131 a EN13893.

Protiskluzový nátěr na beton

Protiskluzná a protismyková ochrana podlah  a její parametry tření a kluzných vlastností, jenž jsou měřeny přístrojem a mobilním zařízením GMG 200 jsou vyhodnocovány na základě vizuálních hodnot protokolárního softwaru zařízení GMG-VD, který graficky znázorňuje naměřené hodnoty kluznosti a tření  povrchu.

Protiskluzový nátěr na beton

Pro toto zařízení potřebujeme pouze notebook, jenž bude napojen na zařízení GMG 200 a v rámci softwaru vyhodnotíme měřící a hodnotící kritéria. Program ze strany výrobce umožňuje vyhodnotit transferovaná data z mobilního měřícího zařízení přímo v počítači a tímto způsobem tisknout  a vyhotovovat podkladový certifikační protokol měření kritérií kluznosti a tření jednotlivých povrchů včetně uložení databáze historie měření, která slouží k tomu, aby se dílčí hodnocené povrchy z hlediska jejich životnosti protiskluzných a protismykových kritérií daly kontinuálně vyhodnocovat v průběhu času a jednotlivých měření po dobu životnosti těchto povrchových ochran, úprav, impregnací a nátěrů či mechanického opracování.

Protiskluzový nátěr na beton

GMG 200 měří koeficient smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

 • Třída T1         μ < 0,20                   Povrch extrémně nebezpečný
 • Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40      Povrch nedostatečně bezpečný
 • Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75      Povrch bezpečný
 • Třída T4         μ > 0,75                   Povrch velmi bezpečný

Protiskluzné hodnoty R se v terénu měřit nedají. Zkoušky probíhají ve zkušební laboratoři na nakloněné rovině – viz foto. Lávka se na jedné straně zvedá a jakmile testovací osoba uklouzne, tak se zastaví. Změří se úhel a podle něj se pak povrch zařazuje do skupin:

 • R13 – úhel ˃35°
 • R12 – úhel 27-35°
 • R11 – úhel 19-27°
 • R10 – úhel 10-19°
 • R9 – úhel 6-10°

Protiskluzový nátěr na beton

Rozlišuje se ještě tzv. bosá noha na vodním polštáři (Barfussbereich) a pak se to zařazuje do tříd:

 • C – úhel ˃24°
 • B – úhel 18-24°
 • A – úhel 12-18°

Protiskluzový nátěr na beton

Protiskluzné vlastnosti konkrétních dlažbových materiálů a způsob deklarace protiskluznosti podlah se určuje podle normy EN 14411 výrobce, který obvykle deklaruje speciální protiskluzné materiály do prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí podle platné metodiky. Metodiku posuzování protiskluznosti keramických, kamenných a leštěných podlah popisuje návrh evropské normy pr. EN 13552 a česká norma ČSN 72 5191, které nabízí několik metod k popisu protiskluzných vlastností dlaždic. Hodnoty se vzájemně nedají dost dobře matematicky propočítávat. Drsný povrch s R10 může mít třeba úplně špatný koeficient tření (např. 0,25) a naopak.

 • Stanovení dynamického součinitele tření dlaždic
 • Stanovení statického součinitele tření dlaždic
 • Stanovení protiskluznosti metodou vychýlení kyvadla.
 • Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro mokré povrchy

Protiskluzový nátěr na beton

Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro mokré povrchy po kterých se chodí bosou nohou v souladu s normou DIN 51 097 – (Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete Barfussbereiche) Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí v souladu s normou DIN 51 130.

Při měření dynamického a statického součinitele tření se jedná v podstatě o měření koeficientu tření mezi zkoušenou dlažbou a standardními typy pryžových materiálů. Tato metodika je využívána zejména v České republice, zemích Střední a Jižní Evropy. Stanovení koeficientu tření se provádí pro suché a mokré plochy.

Protiskluzový nátěr na beton

Kategorie bezpečnosti protiskluzných podlah stanoví ČSN 72 5191 takto

Koeficient tření vypočteme: μd = Ft / Fn

 • Ft – tažná síla
 • Fn – vertikální zatížení

Třída protiskluznosti podle normy:  ČSN 72 5191

Koeficient tření: veličina μ

Charakteristika třídy:

 • Třída T1         μ < 0,20                     Povrch extrémně nebezpečný
 • Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40          Povrch nedostatečně bezpečný
 • Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75          Povrch bezpečný
 • Třída T4         μ > 0,75                     Povrch velmi bezpečný

Používány jsou také metody měření protiskluznosti podle ČSN 72 5191 a DIN 51 097, DIN 51 130, kde je protiskluznost dlaždic označena podle měření úhlu skluzu na nakloněné rovině, po které se pohybuje zkušební osoba. Nakloněná rovina se zkušební dlažbou předepsané velikosti se naklání rychlostí 1° za sekundu až k úhlu skluzu, kdy se zkušební osoba stane nejistou při napodobení chůze a klouže. Subjektivita posouzení se eliminuje několikanásobným opakovaným stanovením, provádějí je 2 nezávislé osoby, které mají své korekční koeficienty, zjištěné na sadě kalibračních dlažeb. Podstatnou výhodou stanovení protiskluznosti touto metodou je možnost posouzení značně reliéfních dlažeb a systematické zatřídění podlah do jednotlivých, přesně vymezených uživatelských skupin podle zjištěného úhlu skluzu, které jsou využívány zejména v Německu a Západní Evropě (Bezpečnostní pravidla svazu živnostníků – BGR 181- viz katalog OBJECT).

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO R-40
PI_CZ_R10_Antislip_Add_170926
PI_CZ_R11_Antislip_Add_170926
PI_CZ_PU_Anticolor_mat_extramat_170523
PI_CZ_PU_Siegel_170504