Nivelační nátěr na beton

Nivelační nátěr na beton, injektáž betonu, plnič pórů beton, špachtlovacím nátěr na beton, špachtlovacím nátěr na teraco,  uzavírací nátěr betonu, uzavírací penetrační nátěr na beton, uzavírací penetrace betonu, vodní sklo na beton, penetrace betonu OBTEGO SP-100, penetrační nátěry betonových podlah a kvalitní příprava povrchu minerálních cementových podlah je zajišťována naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®.

Nivelační nátěr na beton

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Nivelační plnící penetrační nátěr na beton je zcela zásadní. Beton je vzhledem ke svým technologickým a ekonomickým výhodám nejpoužívanějším konstrukčním materiálem ve stavebnictví. Je to stabilní materiál s vysokou životností, který však vlivem působení vnějších vlivů podléhá korozi. Tu způsobuje například zvýšená agresivita prostředí, zvýšená koncentrace oxidu uhličitého a dalších splodin. Betonu nejvíce škodí účinky střídavého zmrazování a rozmrazování, kdy dochází k poruchám jeho struktury. Poškození mrazem se obvykle objevuje na smáčených vodorovných plochách nebo svislém povrchu vlivem zvětšení objemu vody. Betonová konstrukce proto musí být vhodným způsobem chráněna. Ochranu betonových konstrukcí dělíme na primární (vhodný návrh receptury betonu) a sekundární (silikátové penetrace, hydrofobní impregnace, impregnace nebo nátěry).

Beton, teraco a minerální podlahové povrchy se penetrují z různých důvodů. Ve většině případů je třeba povrch chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních či zátěžových podmínek či je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled cementových, minerálních povrchů. Penetrační hmoty se od sebe navzájem liší co do složení, odolnosti vůči chemikáliím, mechanické a zátěžové odolnosti a především funkční životnosti. Dle našich zkušeností  je vhodné nepodcenit přípravu povrchu, protože beton není zrovna ideálním materiálem z hlediska přilnavosti se svrchními nátěrovými hmotami tzv. barevnými povlaky – nátěry.

PLNÍCÍ NEVELAČNÍ NÁTĚR OBTEGO SP-100

Nivelační nátěr na beton

OBTEGO® SP-100 je tekutá směs na bázi různých silikátů a polymerů, která se používá společně s odbroušeným prachem jako výplň pórů pro broušené betonové podlahy a potěry k uzavření pórů / dutin.

OBTEGO® SP-100 se používá na broušené betonové podlahy / cementové potěry, kde se po broušení vyskytují póry a malé dutiny. Produkt lze použít k uzavření pórů / dutin o velikosti do cca. 5 mm. U velmi velkého počtu a větších pórů/dutin je nutné aplikovat produkt dvakrát. Oblasti použití jsou například průmyslové podlahy v obchodních prostorech, tržních halách, logistických centrech, supermarketech a soukromých obytných budovách.

Nivelační nátěr na beton

  • Zvýšení plnivosti pórů
  • Mikronivelace povrchu
  • Zvýšení teplotní odolnosti
  • Snížení prašnosti
  • Snížení nasákavosti
  • Podkladový kotvící materiál pro finální úpravu

OBTEGO® SP-100 se míchá s brusným prachem z betonu. Důvod použití brusného prachu spočívá v tom, že připravená směs pro výplň pórů by měla dosáhnout stejného barevného tónu podlahy. Díky množství silikátů připravuje OBTEGO® SP-100 velmi dobře betonovou podlahu a díky speciálním polymerům zůstává flexibilní. Produkt je určen pro použití v interiéru.

Penetrace betonu je velmi podstatná část finální úpravy minerálních podlah na cementové bázi (portlandský cement & vápenné složky). Penetrace povrchu betonu vhodným prostředkem a jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, silikátů a dalších chemikálií) do podkladu. Penetrační hmota obsahuje účinnou látku, která zajišťuje po aplikaci nátěru trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Penetračním nátěrem proto připravujeme podklad před následnou povrchovou úpravou, zpevňujeme jej, sjednocujeme nasákavost a zvyšujeme přilnavost a především kotvení nátěrového (barevného či transparentního) systému do podkladu.

Penetrace betonu a minerálních povrchů se provádí kvůli vlastnostem podkladu a přilnavosti či spojení krycí finální vrstvy.  Penetraci lze tedy  přirovnat k základovým nátěrům například kovových či metalických povrchů. Nejdůležitější je pro správné provedení podkladové úpravy betonových povrchů vhodný výběr penetračního systémů. Ten musí vždy chemicky odpovídat konkrétní povrchové úpravě, ale i vlastnostem podkladu a ideálně jeho chemickému složení. Do penetračního nátěru je dokonce možné přidat trochu barvy, kterou budeme později povrch natírat či finálně uzavírat. Pozor – nevhodný je výběr penetrace od takzvaných odborníků ze stavebních super a hypermarketů. Prodají vám klidně cokoli, ačkoliv z podlahářské, natěračské a jiné řemeslné praxe však tito zaměstnanci obchodů často neví vůbec nic.

Nivelační nátěr na beton 

Plnící penetrace betonu, penetrace betonových podlah, repase betonových podlah, čištění a ochrana betonových podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Nivelační penetrace betonu, penetrace betonových podlah a inspekce betonových podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Nivelační nátěr na beton

Plnící penetrace je pro beton zcela klíčová, jelikož beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, rozpínavý beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Betony se označují značkou C následovanou dvěma čísly – válcovou pevností a krychelnou (různé metodiky měření pevnosti) v MPa, např. C16/20.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO SP-100