Vodní sklo

Vodní sklo na beton, zpevňující vodní sklo, uzavírací vodní sklo, zpomalovací penetrace betonu, penetrace betonu OBTEGO P-3, penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4, penetrace betonových podlah, penetrace teraco podlah, penetrace Cemflow, penetrace anhydritových podlah, penetrační nátěry betonových podlah a kvalitní příprava povrchu minerálních cementových podlah je zajišťována naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®.

Vodní sklo

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Vodní sklo se dá jednoduše charakterizovat jako roztok křemičitanu sodného.  Vyrábí se buď ze sklářského písku za pomoci alkalických tavidel, nebo hydrotermální reakcí. Látka je známá už od roku 1895, kdy se také spustila jeho průmyslová výroba. Dnes existují dva základní druhy a zpomalovače či urychlovače. Vodní sklo se používá ve stavebnictví k urychlení tuhnutí cementových směsí a k mineralizaci dřevěných konstrukcí a tím k ochraně proti požáru. Vlivem vody a oxidu uhličitého (CO2) dochází k vyloučení gelu SiO2.H2O, který beton mineralizuje – voda je tedy velmi podstatná.

Voda je nedílnou součástí mnoha rozšířených stavebních materiálů. V případě nášlapných vrstev podlah však představuje riziko pro jejich trvanlivost. Předchozí příklady z nedávné doby ukazují, že poruchy podlah způsobené vlhkostí jsou stále aktuálním problémem a to  z části díky návrhu potenciálně rizikových konstrukcí, z části díky nesprávnému provedení detailů, či podvolení se tlaku na zkrácení nutných technologických přestávek.

Vodní sklo má nezastupitelnou roli v montáži a finální fázi dokončení minerálních betonových podlah. Beton totiž tvrdne díky hydrataci cementu, tj. jeho reakci s vodou. Jedná se o chemicky poměrně složitý proces, jak co do množství probíhajících reakcí jednotlivých minerálů, tak i co do časového průběhu. Tuhnutí, tedy přechod z kapalného do pevného skupenství, které nastává cca po 24 hodinách, je jednou z teprve počátečních fází hydratace. K dominantnímu nárůstu pevnosti betonu (cementového potěru) dochází až následně, tedy v době, kdy materiál má již pevné skupenství. Obvykle se doba do 28 dní popisuje jako zrání a později jako dozrávání a vodní sklo toto může významně ovlivnit.

Druhým faktem k připomenutí pak je skutečnost, že hydratace cementu se zastaví v okamžiku, kdy jsou spotřebovány materiály, které do ní vstupují, nebo pokud se nepříznivě změní podmínky. Spotřebování veškerého cementu je teoreticky ideálním stavem, kdy je cement ve směsi maximálně využit. Příkladem nedostatku vody může být příliš rychlé vyschnutí materiálu a nepříznivými podmínkami například pokles teploty pod +5 °C.  Při rychlé ztrátě vody hrozí velké riziko vzniku trhlin od smršťování.

V betonu je tedy voda třeba a nelze se bez ní obejít. Na druhé straně při pokládce nášlapných vrstev je nadměrná vlhkost nežádoucí (viz tabulku 1). Může být příčinou vyboulení dřevěné podlahy či rozevírání jejích spár, příčinou vzniku puchýřů na povlakových krytinách či neprodyšných stěrkách, odlupování nášlapných vrstev od podkladu v důsledku osmotického tlaku, vzniku plísní atd. Optimální parametry zbytkové konečné vlhkosti uvádíme níže. Vše je měřitelné vlhkoměrem.

Vodní sklo

Beton, teraco a minerální podlahové povrchy se penetrují z různých důvodů. Ve většině případů je třeba povrch chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních či zátěžových podmínek či je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled cementových, minerálních povrchů. Penetrační hmoty se od sebe navzájem liší co do složení, odolnosti vůči chemikáliím, mechanické a zátěžové odolnosti a především funkční životnosti. Dle našich zkušeností  je vhodné nepodcenit přípravu povrchu, protože beton není zrovna ideálním materiálem z hlediska přilnavosti se svrchními nátěrovými hmotami tzv. barevnými povlaky – nátěry.

Vodní sklo a OBTEGO P-3

Vodní sklo

OBTEGO® P-3 je vysoce reaktivní křemičitan draselný́ a lithný́. Produkt se používá na vytvrzení a zpevnění hlazených betonů, ale rovněž i broušených betonů během procesu broušení. Systémový přípravek OBTEGO® P-3 proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v betonu, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo = zasklovatění pórů s difúzní schopností (tedy průchodnosti vodní páry a regulace vlhkosti betonu).

OBTEGO P-3 vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH) = póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu betonu. Směs oxidu křemičitého zlepšuje hustotu a tvrdost betonu a snižuje nasákavost I pronikání nečistot. Při použití OBTEGO® P-3 dochází k níže uvedeným parametrům úpravy vlastností betonové – minerální podlahy. Pro prémiové vytvrzení povrchů doporučujeme následně nebo místo OBTEGO P-3 použít OBTEGO® P-4 nebo R-30, které navíc obsahuje i základní ochranu proti skvrnám.

Vodní sklo

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení prašnosti
 • Snížení nasákavosti
 • Podkladový kotvící materiál pro finální úpravu

Penetrace betonu je velmi podstatná část finální úpravy minerálních podlah na cementové bázi (portlandský cement & vápenné složky). Penetrace povrchu betonu vhodným prostředkem a jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, silikátů a dalších chemikálií) do podkladu. Penetrační hmota obsahuje účinnou látku, která zajišťuje po aplikaci nátěru trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Penetračním nátěrem proto připravujeme podklad před následnou povrchovou úpravou, zpevňujeme jej, sjednocujeme nasákavost a zvyšujeme přilnavost a především kotvení nátěrového (barevného či transparentního) systému do podkladu.

Penetrace betonu a minerálních povrchů se provádí kvůli vlastnostem podkladu a přilnavosti či spojení krycí finální vrstvy.  Penetraci lze tedy  přirovnat k základovým nátěrům například kovových či metalických povrchů. Nejdůležitější je pro správné provedení podkladové úpravy betonových povrchů vhodný výběr penetračního systémů. Ten musí vždy chemicky odpovídat konkrétní povrchové úpravě, ale i vlastnostem podkladu a ideálně jeho chemickému složení. Do penetračního nátěru je dokonce možné přidat trochu barvy, kterou budeme později povrch natírat či finálně uzavírat. Pozor – nevhodný je výběr penetrace od takzvaných odborníků ze stavebních super a hypermarketů. Prodají vám klidně cokoli, ačkoliv z podlahářské, natěračské a jiné řemeslné praxe však tito zaměstnanci obchodů často neví vůbec nic.

Vodní sklo

Penetrace betonu, penetrace betonových podlah, repase betonových podlah, čištění a ochrana betonových podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Penetrace betonu, penetrace betonových podlah a inspekce betonových podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Vodní sklo

Penetrace betonu a systém OBTEGO®

Penetrace betonu proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v betonu, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo a vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH). Póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu betonu. Tím se beton stává odolnější a méně náchylný́ na prášení.  Díky této základní ochranně povrchu dochází ke:

Vodní sklo

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení tvorby prachu
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Povrchy jsou lépe čistitelné a zvyšuje se lesk
 • Doba schnutí 1-2hod
 • Penetrace na bázi vodního skla OBTEGO P-3
 • Penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4

Penetrace betonu nezpůsobuje žádné nebo jen nepatrné barevné změny povrchu. Absorpce vody se sníží a povrch zůstává otevřený pro difúzi. Systém penetrace je použitelný́ pro všechny vápencové povrchy, jako jsou například broušené / leštěné a hlazené betonové podlahy / potěry, teracové dlaždice / teraco, atd. Aplikace jsou např. průmyslové podlahy, obchodní prostory, logistická centra, supermarkety a v soukromých domech, vnitřní i venkovní použití.

Penetrace je pro beton zcela klíčová, jelikož beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, rozpínavý beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Betony se označují značkou C následovanou dvěma čísly – válcovou pevností a krychelnou (různé metodiky měření pevnosti) v MPa, např. C16/20.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO P-3
OBTEGO P-4