Zpevňovací nátěr na beton

Zpevňovací nátěr betonu, zpevňující penetrační nátěr na beton, zpomalovací penetrace betonu, penetrace betonu OBTEGO P-3, penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4, penetrace betonových podlah, penetrace teraco podlah, penetrace Cemflow, penetrace anhydritových podlah, penetrační nátěry betonových podlah a kvalitní příprava povrchu minerálních cementových podlah je zajišťována naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®.

Zpevňovací nátěr na beton

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Zpevňovací penetrační nátěr na beton je zcela zásadní. Beton je vzhledem ke svým technologickým a ekonomickým výhodám nejpoužívanějším konstrukčním materiálem ve stavebnictví. Je to stabilní materiál s vysokou životností, který však vlivem působení vnějších vlivů podléhá korozi. Tu způsobuje například zvýšená agresivita prostředí, zvýšená koncentrace oxidu uhličitého a dalších splodin. Betonu nejvíce škodí účinky střídavého zmrazování a rozmrazování, kdy dochází k poruchám jeho struktury. Poškození mrazem se obvykle objevuje na smáčených vodorovných plochách nebo svislém povrchu vlivem zvětšení objemu vody. Betonová konstrukce proto musí být vhodným způsobem chráněna. Ochranu betonových konstrukcí dělíme na primární (vhodný návrh receptury betonu) a sekundární (silikátové penetrace, hydrofobní impregnace, impregnace nebo nátěry).

Beton, teraco a minerální podlahové povrchy se penetrují z různých důvodů. Ve většině případů je třeba povrch chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních či zátěžových podmínek či je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled cementových, minerálních povrchů. Penetrační hmoty se od sebe navzájem liší co do složení, odolnosti vůči chemikáliím, mechanické a zátěžové odolnosti a především funkční životnosti. Dle našich zkušeností  je vhodné nepodcenit přípravu povrchu, protože beton není zrovna ideálním materiálem z hlediska přilnavosti se svrchními nátěrovými hmotami tzv. barevnými povlaky – nátěry.

ZPEVŇOVACÍ PENETRACE OBTEGO P-3 / P-4

Zpevňovací nátěr na beton

OBTEGO® P-3 je vysoce reaktivní křemičitan draselný́ a lithný́. Produkt se používá na vytvrzení a zpevnění hlazených betonů, ale rovněž i broušených betonů během procesu broušení. Systémový přípravek OBTEGO® P-3 proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v betonu, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo = zasklovatění pórů s difúzní schopností (tedy průchodnosti vodní páry a regulace vlhkosti betonu).

OBTEGO P-3 vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH) = póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu betonu. Směs oxidu křemičitého zlepšuje hustotu a tvrdost betonu a snižuje nasákavost I pronikání nečistot. Při použití OBTEGO® P-3 dochází k níže uvedeným parametrům úpravy vlastností betonové – minerální podlahy. Pro prémiové vytvrzení povrchů doporučujeme následně nebo místo OBTEGO P-3 použít OBTEGO® P-4 nebo R-30, které navíc obsahuje i základní ochranu proti skvrnám.

OBTEGO P-4 systémový přípravek > vytvrzovač a zpevňovač betonu se základním obsahem impregnace (Lithium silikát). OBTEGO® P-4 je vysoce reaktivní křemičitan lithný s integrovanými (základními) ochrannými vlastnostmi. Produkt se používá pro silikaci na cementových površích. Obvykle se OBTEGO® P-4 používá jako finální ošetření hlazených a broušených / leštěných betonových podlah.

Zpevňovací nátěr na beton

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení prašnosti
 • Snížení nasákavosti
 • Podkladový kotvící materiál pro finální úpravu
 • Základní finální úprava povrchů > OBTEGO P-4

Penetrace betonu je velmi podstatná část finální úpravy minerálních podlah na cementové bázi (portlandský cement & vápenné složky). Penetrace povrchu betonu vhodným prostředkem a jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, silikátů a dalších chemikálií) do podkladu. Penetrační hmota obsahuje účinnou látku, která zajišťuje po aplikaci nátěru trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Penetračním nátěrem proto připravujeme podklad před následnou povrchovou úpravou, zpevňujeme jej, sjednocujeme nasákavost a zvyšujeme přilnavost a především kotvení nátěrového (barevného či transparentního) systému do podkladu.

Penetrace betonu a minerálních povrchů se provádí kvůli vlastnostem podkladu a přilnavosti či spojení krycí finální vrstvy.  Penetraci lze tedy  přirovnat k základovým nátěrům například kovových či metalických povrchů. Nejdůležitější je pro správné provedení podkladové úpravy betonových povrchů vhodný výběr penetračního systémů. Ten musí vždy chemicky odpovídat konkrétní povrchové úpravě, ale i vlastnostem podkladu a ideálně jeho chemickému složení. Do penetračního nátěru je dokonce možné přidat trochu barvy, kterou budeme později povrch natírat či finálně uzavírat. Pozor – nevhodný je výběr penetrace od takzvaných odborníků ze stavebních super a hypermarketů. Prodají vám klidně cokoli, ačkoliv z podlahářské, natěračské a jiné řemeslné praxe však tito zaměstnanci obchodů často neví vůbec nic.

Zpevňovací nátěr na beton

Penetrace betonu, penetrace betonových podlah, repase betonových podlah, čištění a ochrana betonových podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Penetrace betonu, penetrace betonových podlah a inspekce betonových podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Zpevňovací nátěr na beton

Penetrace betonu a systém OBTEGO®

Penetrace betonu proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v betonu, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo a vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH). Póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu betonu. Tím se beton stává odolnější a méně náchylný́ na prášení.  Díky této základní ochranně povrchu dochází ke:

Zpevňovací nátěr na beton

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení tvorby prachu
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Povrchy jsou lépe čistitelné a zvyšuje se lesk
 • Doba schnutí 1-2hod
 • Penetrace na bázi vodního skla OBTEGO P-3
 • Penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4

Penetrace betonu nezpůsobuje žádné nebo jen nepatrné barevné změny povrchu. Absorpce vody se sníží a povrch zůstává otevřený pro difúzi. Systém penetrace je použitelný́ pro všechny vápencové povrchy, jako jsou například broušené / leštěné a hlazené betonové podlahy / potěry, teracové dlaždice / teraco, atd. Aplikace jsou např. průmyslové podlahy, obchodní prostory, logistická centra, supermarkety a v soukromých domech, vnitřní i venkovní použití.

Penetrace je pro beton zcela klíčová, jelikož beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, rozpínavý beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Betony se označují značkou C následovanou dvěma čísly – válcovou pevností a krychelnou (různé metodiky měření pevnosti) v MPa, např. C16/20.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO P-3
OBTEGO P-4